RoWe Services spol. s r.o - realitná kancelária

Objednávka realitnej služby: Kúpa AKTÍV

v zmysle ust. § 262 ods. 1 a § 642 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Realitná agentúra – sídlo:

RoWe Services, spol. s.r.o.
Budatínska 1, 851 05 Bratislava
IČO:  36 671 053, DIČ: 2022243102

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: 
SK5911000000002629766539
kód banky (BIC): TATRSKBX

Kancelária – kontaktné údaje:

RoWe Services, spol. s r.o.
Budatínska 1, 851 05 Bratislava 
Bytové družstvo

úradné hodiny: 
pon.-pia: 10:00 hod. - 17:00 hod. 
e-mail: kancelaria-ZVNC-roweservices.eu zákaznícka linka: 0905477843 

ďalej len ako ("Realitná agentúra")

Logo roweservices
Klient:
Doručenie objednanej služby:*

Špecifikácia požadovaných nehnuteľností zo strany Klienta:
Účel:*
Objednávka realitnej služby Kúpa AKTÍV
Druh nehnuteľnosti:**
Okres / Mesto:**
Vek inzerátov: * od dátumu zverejnenia: *
(ďalej len ako „Klient“)
Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané našou spoločnosťou na účely kontaktovania.

Realitná agentúra a Klient, ďalej ako „Zmluvná strana“ jednotlivo alebo ako „Zmluvné strany“ spoločne. Klient žiada - zaslaním tejto objednávky (ďalej len „Objednávka“) -  o poskytnutie realitnej služby Kúpa AKTÍV za 999 €.

Popis sprostredkovateľskej služby a platba Provízie
1. Realitná agentúra sa na základe tejto Objednávky zaväzuje zabezpečiť pre Klienta službu Kúpa AKTÍV v danom rozsahu po uhradení provízie 999 €, slovom deväťsto deväťdesiatdeväť eur (ďalej len „Provízia“).
2. Klient vyhlasuje, že rozumie podmienkam poskytnutia služby a objednáva si podľa svojho výberu pravidelné monitorovanie súkromnej inzercie z internetu a tiež výlučne z našej databázy. Selekcia obsahuje : ponuky nehnuteľností na predaj od dátumu uverejnenia (majiteľom), včítane ceny a popisu nehnuteľností, zvolenú lokalitu, fotografie (ak sú uverejnené), majiteľove kontaktné údaje (telefónne číslo, resp. e-mail).
3. Realitná agentúra poskytne Klientovi 3 obhliadky ním vybratých nehnuteľností. Klient označí konkrétny byt majiteľovým telefónnym číslom (tel. č. slúži ako identifikátor bytu) a e-mailom kontaktuje prideleného makléra o navrhovanom termíne obhliadky.
4. Realitná agentúra, na základe Klientovej požiadavky, vypracuje zmluvnú dokumentáciu v štandardnom rozsahu podľa Všeobecných obchodných podmienok Realitnej agentúry (viď príloha). 
5. Voľbu 180 dní si Klient určí sám (t.j. pred dátumom uverejnenia inzerátov, počas neho i po ňom) v kolónke "od dátumu uverejnenia". Informácie o ponukách budeme Klientovi doručovať pravidelne, a to vždy v pondelok do 10:00. hod. spôsobom, aký si sám určí v Objednávke.
Dohodnuté podmienky a záverečné ustanovenia
1. Platnosť a účinnosť tejto Objednávky nastane jej zaslaním a uhradením Provízie za službu Kúpa AKTÍV, a to do 3 pracovných dní.
2. Nárok na poskytnutie služby Klientovi vznikne až po tom, keď Realitná agentúra prijme úhradu Provízie so správnym variabilným symbolom, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Objednávky.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vzťah Objednávkou výslovne neupravený, sa spravuje ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Realitnej agentúry (uverejnené na internetovej stránke www.roweservices.eu, ktoré sú súčasťou tejto Objednávky) a Klient s nimi súhlasil. Zmluvné strany sa dohodli, že tento právny vzťah sa upravuje v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka, príp. ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi SR.
4. Klient čestne prehlasuje, že všetky údaje, uvedené v Objednávke, sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť ovplyvňujúcu poskytnutie realitnej služby Kúpa AKTÍV
5. Klient vyhlasuje, že sa nerozhodol v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, preto svoju vôľu vyjadril zaslaním Objednávky služby Kúpa AKTÍV a uhradil Províziu.
6. Objednávka je uzavretá na dobu 180 kalendárnych dní (od uhradenia Provízie 999 €) a počas jej trvania Klient získava uvedené výhody v rozsahu služby Kúpa AKTÍV.
Novinky a aktuality
Daň z nehnuteľnosti 4.1.2017 Ak ste minulý rok kúpili nehnuteľnosť, nezabudnite podať daňové priznanie...
S VÝSTAVBOU NÁRODNÉHO ŠTADIÓNA ODŠTARTOVAL AJ NOVÝ BYTOVÝ PROJEKT S VÝSTAVBOU NÁRODNÉHO ŠTADIÓNA ODŠTARTOVAL AJ NOVÝ BYTOVÝ PROJEKT Výstavba dlho očakávaného...
Poplatky u notára 30.8.2016 POPLATKY U NOTÁRA POLOŽKA A: Za spísanie notárskej zápisnice vrátane...
Rozšírenie Eurovei 20.8.2016 VIEME, ČO ČAKAŤ OD ROZŠIROVANIA BRATISLAVSKEJ EUROVEI Toľkokrát spomínané...
Otváracie hodiny Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor 10.8.2016 STRÁNKOVÉ DNI A POPLATKY NA KATASTRI Okresný úrad Bratislava,...
O nás 1.8.2016 Spoločnosť RoWe Services, spol. s r.o. je realitná kancelária špecializovaná na...
Meníme sa k lepšiemu... 1.7.2016   Meníme sa k lepšiemu Od 01.07.2016 sme spustili moderný ,...