RoWe Services spol. s r.o - realitná kancelária

Objednávka realitnej služby: Obhliadka nehnuteľnosti

v zmysle ust. § 262 ods. 1 a § 642 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Realitná agentúra – sídlo:

RoWe Services, spol. s.r.o.
Budatínska 1, 851 05 Bratislava
IČO:  36 671 053, DIČ: 2022243102

bankové spojenie: Fio banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: 
SK86 8330 0000 0029 0182 5228

Kancelária – kontaktné údaje:

RoWe Services, spol. s r.o.
Budatínska 1, 851 05 Bratislava 
Bytové družstvo

úradné hodiny: 
pon.-pia: 10:00 hod. - 17:00 hod. 
e-mail: kancelaria-ZVNC-roweservices.eu zákaznícka linka: 0905477843 

ďalej len ako ("Realitná agentúra")

Logo roweservices
Klient:

Navrhovaný dátum a čas obhliadky:

(ďalej len ako „Klient“)
Špecifikácia predmetu Objednávky zo strany Klienta:
Ponuková suma: 1 €

Maklér

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané našou spoločnosťou na účely kontaktovania.
Klient (ďalej už iba ako „Záujemca") zaslaním tejto Objednávky (ďalej už iba ako „Záznam o vykonaní obhliadky a poskytnutí informácií") žiada o osobnú obhliadku zvolenej nehnuteľnosti (opis viď príloha) a poskytnutí informácií o možnosti jej kúpy.
Popis rozsahu služby
 
Dňa ____________________ o __________ hod. poskytol zástupca Realitnej agentúry (maklér) záujemcovi:
 
► opis a kompletné informácie o nehnuteľnosti (viď príloha),
►°obhliadku vybratej nehnuteľnosti spolu s osobnou prezentáciou °maklérom,
► kompletné informácie potrebné k odkúpeniu nehnuteľnosti.
°odkaz je interaktívny
Dohodnuté podmienky a záverečné ustanovenia

1. Záujemca týmto potvrdzuje, že prijal informácie o uvedenej nehnuteľnosti, ako aj o možnosti jej odkúpenia a berie na vedomie, že tieto informácie sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Záujemca a Realitná agentúra sa týmto dohodli, že v prípade záujmu o odkúpenie 
bude Realitná agentúra ďalej vyvíjať činnosť k tomu, aby záujemca mal možnosť uzatvoriť s predávajúcim kúpnu, resp. inú zmluvu na predmetnú nehnuteľnosť. Zároveň sa dohodli, že tento záväzok zo strany Realitnej agentúry predstavuje vymáhateľný záväzok.
3. Záujemca sa zaväzuje, že v súvislosti so záväzkom Realitnej agentúry podľa ods. 1. nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať predávajúceho za účelom uzavretia scudzovacej zmluvy na predmetnú nehnuteľnosť a že všetky právne a faktické úkony smerujúce k uzavretiu scudzovacej zmluvy, resp. inej zmluvy, sa uskutočnia výlučne prostredníctvom Realitnej agentúry. 

str. 1 z 2 ►
 

► str. 2 z 2

4. V prípade ak záujemca poruší povinnosť podľa bodu 3, v dôsledku čoho dôjde k uzavretiu scudzovacej, resp. inej zmluvy k predmetnej nehnuteľnosti na záujemcu, resp. jemu blízku alebo spriaznenú osobu, zaväzuje sa záujemca uhradiť sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu v sume 2.000 €. Tento záväzok zo strany záujemcu predstavuje vymáhateľný záväzok. Nárok na odmenu za sprostredkovanie ostáva pre Realitnú agentúru zachovaný aj v prípade, ak dôjde k uzavretiu scudzovacej zmluvy medzi záujemcom a vlastníkom nehnuteľnosti bez ďalšieho pričinenia Realitnej agentúry. Záujemca súhlasí s dohodnutou výškou zmluvnej pokuty a vyhlasuje, že je primeraná okolnostiam a hodnote nehnuteľnosti a zaväzuje sa uhradiť ju do 7 dní od zaslatia výzvy.  

5. Ak bude Záujemca požadovať uskutočnenie obhliadky v pracovnom dni po 19:30 hod., resp. v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo v dni pracovného pokoja, uhradí na účet Realitnej agentúry poplatok vo výške 40 € (slovom štyridsať eur) so správnym variabilným symbolom, a to ešte pred obhliadkou. Ak sa Záujemca záväzne rozhodol uzavrieť prevodovú zmluvu, poplatok 40€ mu odpočítame z celkovej výšky ponukovej ceny. Ak o nehnuteľnosť neprejaví záujem, poplatok si Realitná agentúra zúčtuje ako náklady súvisiace s obhliadkou.

V Bratislave, dňa ___________________

 

 

RoWe Services, spol. s r.o.                                                                 Záujemca: 
 

 

 

______________________________                                                 ______________________________

 v zastúpení na základe plnej moci                                                                    Meno / priezvisko / podpis
   realitný maklér uvedený vyššie     

 

                                                                                                              Číslo OP: .............................................

 

     

 

 

RES-2017/01

Novinky a aktuality