RoWe Services spol. s r.o - realitná kancelária

Objednávka realitnej služby: Predaj PRÉMIUM MAX

v zmysle ust. § 262 ods. 1 a § 642 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Realitná agentúra – sídlo:

RoWe Services, spol. s.r.o.
Budatínska 1, 851 05 Bratislava
IČO:  36 671 053, DIČ: 2022243102

bankové spojenie: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 
SK86 8330 0000 0029 0182 5228

Kancelária – kontaktné údaje:

RoWe Services, spol. s r.o.
Budatínska 1, 851 05 Bratislava 
Bytové družstvo

úradné hodiny: 
pon.-pia: 10:00 hod. - 17:00 hod. 
e-mail: kancelaria-ZVNC-roweservices.eu zákaznícka linka: 0905477843 

ďalej len ako ("Realitná agentúra")

Logo roweservices
Klient:

(ďalej len ako „Klient“)
Základné pokyny a požiadavky Klienta:
Účel:*
Objednávka realitnej služby Predaj PRÉMIUM MAX
Predpokladaná predajná cena (vrátane provízie):*

Ťarchy na liste vlastníctva:*
Predaj nehnuteľnosti je viazaný na kúpu novej:*
Predaj nehnuteľnosti chcem realizovať do: *
Iné požiadavky klienta:
Detailný popis nehnuteľnosti:
Dokumentačná obhliadka:
Navrhovaný dátum a čas obhliadky:

Predmet Objednávky:
Adresa nehnuteľnosti:

od:
Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané našou spoločnosťou na účely kontaktovania.

Realitná agentúra a Klient, ďalej ako „Zmluvná strana“ jednotlivo, alebo spoločne ako „Zmluvné strany“, uzatvárajú túto Objednávku realitnej služby - Predaj PRÉMIUM MAX (ďalej len „Objednávka“).

Popis sprostredkovateľských služieb a Provízia

Realitná agentúra sa na základe tejto Objednávky zaväzuje zabezpečiť pre Klienta službu Predaj PRÉMIUM MAX za úhradu sprostredkovateľskej provízie v sume:

[  ]   ______________% slovom: _______________________ z predajnej ceny nehnuteľnosti, alebo

[  ]   ______________ €, slovom: _______________________ EUR.

(ďalej len ako „Provízia“)

v danom rozsahu: 

√ profesionálna príprava nehnuteľnosti,
√ návrh stratégie predaja a stanovenie predajnej ceny,
√ zhotovenie profesionálnych fotografií širokouhlým fotoaparátom,
√ vyhotovenie propagačného videa, 
√ vypracovanie individuálneho marketingového plánu na podporu predaja,  
√ revízia inzerátu predávajúcim, 
√ závesná plachta na nehnuteľnosti, 
√ inzercia na 170 slovenských inzertných portáloch,  
√ platená prioritná inzercia na vybraných portáloch, 
√ ponuka záujemcov z internej databázy RK, 
√ e-mail marketing, 
√ tzv. "tichý predaj",  vykonávanie obhliadok so záujemcami, 
√ vykonávanie obhliadok so záujemcami mimo pracovného času, 
√ vykonávanie obhliadok bez účasti predávajúceho,  
√ propagácia SEO, publikovanie na zahraničných portáloch, 
√ inzercia v printových médiach, štatistika záujmov, 
√ vyhotovenie zmluvnej dokumentácie v advokátskej kanclárii, 
√ vyhtovenie kúpnej zmluvy v cudzom jazyku, 
√ osobná asistencia pri podpise zmluvy, 
√ zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvy, 
√ úhrada poplatku pre katastrálne konanie v sume 66 €, 
√ osobná asistencia pri preberaní nehnutenosti, 
√ pravidelná komunikácia s predávajúcim dohodnutá v individuálnom marketingovom pláne,  
√ kontrola platobnej disciplíny kupujúceho, 
√ odhlásenie predávajúceho u dodávateľov energií a služieb, vrátane správcu a oddelenia miestných daní a poplatkov


Ponuková cena nehnuteľnosti je uvedená v prílohe tejto Objednávky - Marketingovom pláne predaja a je neoddeliteľnou súčasťou.  

 

Zmluvné strany sa dohodli na forme sprostredkovania:
[  ] nevýhradnom sprostredkovaní 
[  ] výhradnom sprostredkovaní na dobu určitú, do __________________________________

Dohodnuté podmienky a záverečné ustanovenia
1. Klient touto Objednávkou vyhlasuje, že súhlasí s dokumentačnou obhliadkou Nehnuteľnosti. Termín si Zmluvné strany dohodnú telefonicky alebo e-mailom. 
2. Klient vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom, podielovým spoluvlastníkom, resp. zákonným zástupcom, alebo disponuje splnomocnením vlastníka s možnosťou uzavretia kúpnej alebo inak pomenovanej zmluvy (vrátane zmluvy o budúcej zmluve a sprostredkovateľských zmlúv). 
3. Ak Klient počas trvania Objednávky bezdôvodne,  alebo z akýchkoľvek dôvodov odstúpi od predmetu Objednávky, vznikne Realitnej agentúre nárok na úhradu už vynaložených nákladov v sume: 2.000,- EUR slovom dvetisíc eur z celkovej dohodnutej provízie. Klient podpisom tejto Objednávky súhlasí s výškou zmluvnej pokuty a potvrdzuje, že je primeraná zabezpečovanej povinnosti a zaväzuje sa ju uhradiť na základe Výzvy. 
4. Objednávka sa stáva platnou jej zaslaním a účinnou podpisom oboch zmluvných strán. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že vzťahy Objednávkou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Realitnej agentúry (zverejnené na internetovej stránke www.roweservices.eu), s ktorými Klient súhlasil. Zmluvné strany sa dohodli, že tento právny vzťah sa spravuje v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka, príp. ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi SR. 
6. Klient vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky údaje, uvedené v Objednávke, sú úplné a pravdivé a že nezamlčal žiadnu skutočnosť súvisiacu s poskytnutím služby. 
7. Klient porozumel podmienkam služby Predaj PRÉMIUM MAX, ako aj obsahu Objednávky a zaslal ju na základe jeho skutočnej, vážnej, určitej, slobodnej a ničím neobmedzenej vôle.
8. Táto Objednávka je uzavretá na dobu určitú. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana nedoručí do 30 dní pred skončením platnosti Objednávky písomné (mailom) oznámenie o nepredlžení dohodnuej doby trvania Objednávky, platnosť objednávky sa automaticky predlžuje o ďalšie troj mesačné obdobie.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") platné a účinné od 1.6.2020, Marketingový plán, Podorbný popis nehnuteľnosti, Cenová mapa.
10. Klient čestne vyhlasuje, že pred podpisom tejto Objednávky obdržal jedno vyhotovenie VOP, s ktorými sa oboznámil a súhlasí s nimi.
11. Klient čestne vyhlasuje, že pred podpisom tejto Objednávky obdržal vzorový formulár na odstúpenie od Objednávky v zákonnej 14 dňovej lehote od jej uzatvorenia.
12. Klient [  ] súhlasí / [  ] nesúhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Objednávky, pričom bol riadne poučený, že pri začatí poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od Objednávky a že odstúpením pred úplným poskytnutím služby je povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Objednávky.
 
V Bratislave dňa: ______________________
 
RoWe Services, spol. s r.o.                                               Klient:
 
 
______________________________                                                 ______________________________
v zastúpení na základe plnej moci                                                        Meno a priezvisko:
Realitný agent: ..................................                                                       Č.OP: ............................................................
Novinky a aktuality