RoWe Services spol. s r.o - realitná kancelária

Objednávka realitnej služby: Vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy

v zmysle ust. § 262 ods. 1 a § 642 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Realitná agentúra – sídlo:

RoWe Services, spol. s.r.o.
Budatínska 1, 851 05 Bratislava
IČO:  36 671 053, DIČ: 2022243102

bankové spojenie: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 
SK86 8330 0000 0029 0182 5228

Kontaktné údaje:

zákaznícka linka: 0905477843
e-mail: kancelaria-ZVNC-roweservices.eu

úradné hodiny: 
pon.-pia: 10:00 - 17:00 hod. 
 

ďalej len ako ("Realitná agentúra")

Logo roweservices
Klient:

(ďalej len ako „Klient“)
Základné pokyny a požiadavky Klienta:
Provízia: 299 €

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané našou spoločnosťou na účely kontaktovania.

Realitná agentúra a Klient, ďalej ako „Zmluvná strana“ jednotlivo, alebo spoločne ako „Zmluvné strany“, uzatvárajú túto Objednávku realitnej služby - Vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy (ďalej len „Objednávka“).

Popis sprostredkovateľských služieb
Realitná agentúra sa na základe tejto Objednávky zaväzuje zabezpečiť pre Klienta službu Vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy po uhradení provízie 299 €, slovom: dvestodeväťdesiatdeväť eur (ďalej len ako „Provízia“) v danom rozsahu:
- konzultáciu s právnikom, resp. oprávnenou osobou (v rozsahu 30 min.),
- vypracovanie akejkoľvek prevodovej zmluvy a zapracovanie pripomienok zmluvných strán,
- elektronické podanie návrhu na vklad do katastra a uhradenie správneho poplatku
- v prípade chyby zo strany advokáta alebo notára je celá obchodná transakcia poistená v plnej sume.
 
Realitná agentúra vypracuje Klientovi zmluvnú dokumentáciu do 7 kalednárných dní, po doručení všetkých požadovaných dokladov. 
Záverečné ustanovenia
1. Klient touto Objednávkou vyhlasuje, že súhlasí s prípravou zmluvných dokumentov (kúpno-predajnej zmluvy a jej príloh). Podrobný popis je súčasťou Objednávky.  
2. Klient sa zaväzuje zaplatiť Realitnej agentúre Províziu za poskytnutie služby dohodnutú odmenu a to do 3 pracovných dní zaslania tejto Objednávky. 
3. Nárok na poskytnutie tejto služby vznikne Klientovi až po tom, ako Realitná agentúra prijme úhradu Provízie so správnym variabilným symbolom (uvedeným v záhlaví Objednávky). Províziu za poskytnutie služby nemožno vrátiť. 
4. Ak Klient počas trvania Objednávky bezdôvodne, alebo z akýchkoľvek dôvodov odstúpi od predmetu Objednávky, vznikne Realitnej agentúre nárok na úhradu už vynaložených nákladov, t.j. minimálne vo výške zaplatenej Provízie. Realitná agentúra je oprávnená zúčtovať si Províziu jednostranne, hneď po odstúpení Klienta. 
5. Objednávka sa stáva platnou a účinnou jej zaslaním, pričom vzniká záväzok medzi Zmluvnými stranami v zmysle  § 642 a nasl. Obchodného zákonníka. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že vzťahy Objednávkou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Realitnej agentúry (zverejnené na internetovej stránke www.roweservices.eu), s ktorými Klient súhlasil. Zmluvné strany sa dohodli, že tento právny vzťah sa spravuje v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka, príp. ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi SR. 
7. Klient vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky údaje, uvedené v Objednávke, sú úplné a pravdivé a že nezamlčal žiadnu skutočnosť súvisiacu s poskytnutím služby. 
8. Klient porozumel podmienkam služby Vypracovanie kúpnej zmluvy, ako aj obsahu Objednávky a zaslal ju na základe jeho skutočnej, vážnej, určitej, slobodnej a ničím neobmedzenej vôle.
9. Táto Objednávka je uzavretá na dobu určitú, a to až do naplnenia jej vyššie uvedeného predmetu, najdlhšie však na dobu jedného mesiaca.
Novinky a aktuality