RoWe Services spol. s r.o - realitná kancelária

Objednávka realitnej služby: Prenajom TOP EXTRA

v zmysle ust. § 262 ods. 1 a § 642 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Realitná agentúra – sídlo:

RoWe Services, spol. s.r.o.
Budatínska 1, 851 05 Bratislava
IČO:  36 671 053, DIČ: 2022243102

bankové spojenie: Fio banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: 
SK86 8330 0000 0029 0182 5228
 
kód banky (BIC): UNCRSKBX

Kancelária – kontaktné údaje:

RoWe Services, spol. s r.o.
Budatínska 1, 851 05 Bratislava 
Bytové družstvo

úradné hodiny: 
pon.-pia: 10:00 hod. - 17:00 hod. 
e-mail: kancelaria-ZVNC-roweservices.eu zákaznícka linka: 0905477843 

ďalej len ako ("Realitná agentúra")

Logo roweservices
Klient:

Dokumentačná obhliadka:

(ďalej len ako „Klient“)
Základné pokyny a požiadavky Klienta:
Akceptujem max. počet ubytovaných osôb:*
Akceptujem deti:*
Akceptujem domáce zvieratá:*
Fajčiar: *

Predmet Objednávky:
Adresa nehnuteľnosti:Typ nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť voľná:
od:
Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané našou spoločnosťou na účely kontaktovania.

Realitná agentúra Klient, ďalej ako „Zmluvná strana“ jednotlivo alebo ako „Zmluvné strany“ spoločne. Klient žiada - zaslaním tejto objednávky (ďalej len „Objednávka“) -  o poskytnutie realitnej služby Prenájom TOP EXTRA.

Popis služieb (verzia 201701)

Klient žiada, zaslaním tejto objednávky (ďalej len „Objednávka“), o poskytnutie realitnej služby Prenájom TOP EXTRA a to za úhradu sprostredkovateľskej provízie v sume: __________________, slovom: _______________________________ (ďalej len ako „Provízia"). Realitná agentúra sa na základe tejto Objednávky zaväzuje zabezpečiť Klientovi službu Prenájom TOP EXTRA v danom rozsahu:

​vykonanie dokumentačnej obhliadky,*
profesionálna príprava nehnuteľnosti,*
√ návrh stratégie prenájmu a stanovenie ceny,*
√ zhotovenie profesionálnych fotografií širokouhlým fotoaparátom,*
√ vyhotovenie propagačného videa,*
√ vypracovanie individuálneho marketingového plánu na podporu prenájmu,

√ revízia inzerátu prenajímateľom,
√ závesná plachta na nehnuteľnosti,*
√ inzercia na 170 slovenských inzertných portáloch,
√ platená prioritná inzercia na vybraných portáloch,*
√ ponuka záujemcov z internej databázy RK,*
√ e-mail marketing,*
√ tichý prenájom,*

√ vykonávanie obhliadok so záujemcami,
√ vykonávanie obhliadok so záujemcami mimo pracovného času,
√ vykonávanie obhliadok bez účasti prenajímateľa,

√ propagácia SEO,*
√ publikovanie na zahraničných portáloch,*
√ inzercia v printových médiach,*
√ štatistika záujmov,*

√ vypracovanie a uzavretie štandardnej nájomnej zmluvy, vrátane poradenstva,
√ vyhtovenie zmluvnej dokumentácie v cudzom jazyku,*
√ osobná asistencia pri podpise zmluvy nájomnej zmluvy,
√ zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvy,
√ osobná asistencia pri odovzdávaní nehnutenosti novému nájomníkovi,
√ sprostredkovanie seriózneho nájomníka,

 

a to všetko za úhradu Provízie (50% z mesačného nájmu), ktorá je splatná v deň podpísania právneho úkonu smerujúceho k naplneniu predmetu Objednávky. Prenajímateľ podpisom tejto Objednávky potvrdzuje a súhlasi aby si Realitná agentúra uvedenú platbu zúčtovala zo zloženého depozitu na základe Rezervačnej zmluvy. 

*Vysvetlivka: Služby, ktoré sú  prečiarknuté / (prečiarknuté) môže prenajímateľ získať pri využití služby Prenájom MAX PLUS a to za úhradu provízie v sume jednomesačného nájomného. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na forme sprostredkovania:
[  ] nevýhradnom sprostredkovaní 
[  ] výhradnom sprostredkovaní na dobu určitú, do __________________________________

Záverečné ustanovenia (verzia 201701)
1. Klient vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom, podielovým spoluvlastníkom Nehnuteľnosti, resp. zákonným zástupcom, alebo disponuje splnomocnením vlastníka s možnosťou uzavretia nájomnej, podnájomnej alebo inak pomenovanej zmluvy. 
2. Ak Klient po obdržaní Rezeravčnej zmluvy a počas trvania Objednávky bezdôvodne,  alebo z akýchkoľvek dôvodov odstúpi od predmetu Objednávky, vznikne Realitnej agentúre nárok na úhradu už vynaložených nákladov, t.j. zmluvnej pokuty 250,- EUR. Klient podpisom tejto Objednávky, že súhlasí s výškou zmluvnej pokuty a že je primeraná účelu zabezpečovanej povinnosti.
3. Objednávka sa stáva platnou a účinnou jej zaslaním, pričom vzniká záväzok medzi Zmluvnými stranami v zmysle  § 642 a nasl. Obchodného zákonníka. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že vzťahy Objednávkou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Realitnej agentúry (zverejnené na internetovej stránke www.roweservices.eu), s ktorými Klient súhlasil. Zmluvné strany sa dohodli, že tento právny vzťah sa spravuje v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka, príp. ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi SR. 
5. Klient vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky údaje, uvedené v Objednávke, sú úplné a pravdivé a že nezamlčal žiadnu skutočnosť súvisiacu s poskytnutím služby. 
6. Klient porozumel podmienkam služby Prenájom TOP EXTRA, ako aj obsahu Objednávky a zaslal ju na základe jeho skutočnej, vážnej, určitej, slobodnej a ničím neobmedzenej vôle.
7. Táto Objednávka je uzavretá na dobu určitú. V prípade, že zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany nedôjde najmenej jeden deň pred skončením jej platnosti k doručeniu písomného (email) oznámenia, že už nemá záujem na ďalšom predĺžení tejto Objednávky, platnosť tejto Objednávky sa automaticky predlžuje vždy o ďalších 7 dní.  
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") platné a účinné od 1.7.2016.
9. Klient čestne vyhlasuje, že pred podpisom tejto Objednávky obdržal jedno vyhotovenie VOP, s ktorými sa oboznámil a súhlasí s nimi.
10. Klient čestne vyhlasuje, že pred podpisom tejto Objednávky obdržal vzorový formulár na odstúpenie od Objednávky v zákonnej 14 dňovej lehote od jej uzatvorenia.
11. Klient [  ] súhlasí / [  ] nesúhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Objednávky, pričom bol riadne poučený, že pri začatí poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od Objednávky a že odstúpením pred úplným poskytnutím služby je povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Objednávky.
 
 
V Bratislava dňa:_______________________ 

 

Realitná agentúra RoWe Services, spol. s r.o.                                                           Klient:

 
 
______________________________                                                 ______________________________
  v zastúpení na základe plnej moci                                                        Meno a priezvisko:
 
Realitný agent: ..................................                                                   Č.OP: ............................................................
Novinky a aktuality