RoWe Services spol. s r.o - realitná kancelária

Objednávka realitnej služby: Prenájom KLASIK MAX
v zmysle ust. § 262 ods. 1 a § 642 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Realitná agentúra – sídlo:

RoWe Services, spol. s.r.o.
Budatínska 1, 851 05 Bratislava
IČO:  36 671 053, DIČ: 2022243102

bankové spojenie: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 
SK86 8330 0000 0029 0182 5228

Kontaktné údaje:

zákaznícka linka: 0905477843
e-mail: kancelaria-ZVNC-roweservices.eu

úradné hodiny: 
pon.-pia: 10:00 - 17:00 hod. 
 

ďalej len ako ("Realitná agentúra")

Logo roweservices
Klient:

Navrhovaný dátum a čas obhliadky:

(ďalej len ako „Klient“)
Špecifikácia predmetu Objednávky zo strany Klienta:
Provízia: 590 €

Domáce zvieratá:*Fajčiar:*

Maklér

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané našou spoločnosťou na účely kontaktovania.
RK a Klient, ďalej ako „Zmluvná strana“ jednotlivo alebo ako „Zmluvné strany“ spoločne. Klient žiada - zaslaním tejto objednávky (ďalej len „Objednávka“) -  o dodanie realitnej služby Prenájom KLASIK MAX.
Popis sprostredkovateľskej služby a platba Provízie
Na základe tejto Objednávky RK poskytuje Klientovi službu Prenájom KLASIK MAX v plnom rozsahu, a to:
obhliadku a popisu nehnuteľnosti, rezerváciu po úhrade vyššie uvednej Provízie, ► preverovanie platobnej disciplíny a bonity Klienta, vrátane registra exekúcií, vypracovanie a podpis Podnájomnej zmluvy odovzdanie nehnuteľnosti do užívania podnájomcovi.
°odkaz je interaktívny
Dohodnuté podmienky a záverečné ustanovenia
PREUKÁZANIE FINANČNEJ SPÔSOBILOSTI A PLATOBNEJ DISCIPLÍNY KLIENTA:
1. Klient prehlasuje, že dodržiava platobnú disciplínu a spláca všetky svoje záväzky včas a v plnej výške.
2. Klient je poučený, že RK je oprávnená získať informácie o jeho finančnej spôsobilosti a platobnej disciplíne od tretích strán.
3. Klient súhlasí s tým, že ak má RK oprávnené podozrenie z toho, že Klient nesplní svoje finančné záväzky, môže vyžadovať dodatočné zabezpečenie plnenia záväzkov.
4. V rámci preverovania finančnej spôsobilosti a platobnej disciplíny Klienta môže RK vyžiadať od Klienta potvrdenie o jeho aktuálnych zdrojoch príjmu (napr.: potvrdenie o existencii pracovného pomeru).
 
ÚČTOVANIE POPLATKU:
5. Klientovi, ktorý požaduje obhliadku v pracovnom dni po 19:30 hod., v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo v dni pracovného pokoja, účtujeme poplatok 40 € so správnym variabilným symbolom, ktorý sa odpočíta z celkovej Provízie, ak sa záväzne rozhodne uzavrieť Podnájomnú zmluvu. Ak nevyjadrí záujem, poplatok si RK zúčtuje ako náklady súvisiace s obhliadkou.  
6. Ak Klient prejaví záujem o nehnuteľnosť je povinný uhradiť vyššie uvedený poplatok na účet RK s cieľom rezervovať si danú nehnuteľnosť. Po obdržaní platby RK vyradí ponuku z médií.
7. Ak Klient odstúpi od Objednávky po uhradení Provízie a v čase vypracovania Podnájomnej zmluvy, RK má nárok na úhradu už vynaložených nákladov vo výške zaplatenej Provízie. Klient súhlasí s jednostranným zúčtovaním Provízie RK pri odstúpení.
8. V prípade, že Klient poskytol nepravdivé údaje v súvislosti s Prehlásením o finančnej spôsobilosti a platobnej disciplíne, RK ako správca cudzieho majetku nemusí uzatvoriť Podnájomnú zmluvu s Klientom. Klient sa zaväzuje zaplatiť Províziu ako zmluvnú pokutu v prípade, že k neuzavretiu Podnájomnej zmluvy došlo kvôli poskytnutiu nepravdivých údajov. Klient svojím súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami RK potvrdzuje, že s týmto ustanovením súhlasí.
 
DOHODNUTÉ PODMIENKY:
9. Akceptáciou a odoslaním Objednávky potvrdzuje Klient rezerváciu nehnuteľnosti.
10. Klient bol informovaný o potrebe zaplatiť peňažnú zábezpeku (kauciu) vo výške jedného mesačného nájmu pri podpise Podnájomnej zmluvy.
11. V prípade, ak nedôjde k uzavretiu Podnájomnej zmluvy, RK je povinná vrátiť Klientovi celú sumu zaplatenej Provízie, s výnimkou prípadov uvedených v bode 8.
12. Objednávka sa stáva platnou a účinnou jej zaslaním, pričom vzniká záväzok medzi Zmluvnými stranami v zmysle  § 642 a nasl. Obchodného zákonníka.
13. Zmluvné strany súhlasia, že neupravené vzťahy v Objednávke sa riadia ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok RK, ktoré Klient prijal a sú uverejnené na internetovej stránke www.roweservices.eu/dokumenty. Taktiež sa dohodli, že právny vzťah, ktorý vznikol touto Objednávkou, bude riadený príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi SR v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
14. Táto Objednávka je uzavretá na dobu určitú, a to až do naplnenia jej vyššie uvedeného predmetu, najdlhšie však na dobu dvoch mesiacov. 
*Objednávka nevyžaduje podpisy Zmluvných strán. Je vytvorená elektronicky a riadi sa vyššie uvedenými zákonmi. 
        
Resp.: 2017/01
Novinky a aktuality