RoWe Services spol. s r.o - realitná kancelária

30.8.2016

POPLATKY U NOTÁRA

POLOŽKA A:

Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:

Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2 alebo o osvedčenie iných skutkových dejov alebo osvedčenie o vyhlásení

z prvých 3 319,39 € základu 1,0 %
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu 0,7 %
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu 0,5 %
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu 0,3 %
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu 0,1 %
z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 € 0,05 %
najmenej 16,60 €

Suma nad 1 659 695,94 € sa do základu nezapočítava

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 66,39 €
Ak ide o závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov 26,56 €
Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň aj ustanovenie o vydedení 49,79 €
Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb 165,97 €
Ak ide o osvedčenie predloženia listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive 13,28 €
Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje 1,33 €
Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb 23,24 €
Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov 13,28 €

POLOŽKA B:
Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici 16,60 €
Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje 1,33 €

POLOŽKA C:
Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 1,33 €
Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 2,66 €
Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis 1,99 €

POLOŽKA D:
Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier
z prvých 3 319,39 € základu 1,0 %
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu 0,5 %
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu 0,3 %
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu 0,1 %
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu 0,05 %
najmenej 66,39 €

Suma nad 663 878,38 € sa do základu nezapočítava

Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov 16,60 €

POLOŽKA E:

Za prijatie do úschovy:
Ak ide o listinu 26,56 €
Ak ide o cenný papier alebo o peniaze:

pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 € 23,24 €
pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane 49,79 €
pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane 99,58 €
pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane 165,97 €
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19  331,94 €

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 33,19 €

POLOŽKA F: 
Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú, aj začatú hodinu 1 €
Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol 3,32 €

POLOŽKA G: 
Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu 1,99 €

POLOŽKA H: 
Za vydanie odpisu z notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu 1,99 €

POLOŽKA I: 
Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov 3,32 €

POLOŽKA J: 
Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv, z ceny zabezpečovanej pohľadávky:
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 € 33,19 €
pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane 49,79 €
pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane 82,98 €
pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane 116,18 €
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € 182,57 €

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 33,19 €

Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv 16,60 €

Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka 3,32 €


POLOŽKA K: 
Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb 16,60 €
Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb 9,96 €

POLOŽKA L: 
Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu 1,33 €

Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu:
na dobu kratšiu ako štrnásť dní 1,33 €
na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov 1,99 €
na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov 2,66 €
na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka 3,32 €
na dobu od jedného roka do troch rokov 3,98 €
na dobu neurčitú 4,65 €

Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín 6,64 €
Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín 6,64 €

POLOŽKA M: 
Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10% hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.

Novinky a aktuality
Daň z nehnuteľnosti 4.1.2017 Ak ste minulý rok kúpili nehnuteľnosť, nezabudnite podať daňové priznanie...
S VÝSTAVBOU NÁRODNÉHO ŠTADIÓNA ODŠTARTOVAL AJ NOVÝ BYTOVÝ PROJEKT S VÝSTAVBOU NÁRODNÉHO ŠTADIÓNA ODŠTARTOVAL AJ NOVÝ BYTOVÝ PROJEKT Výstavba dlho očakávaného...
Poplatky u notára 30.8.2016 POPLATKY U NOTÁRA POLOŽKA A: Za spísanie notárskej zápisnice vrátane...
Rozšírenie Eurovei 20.8.2016 VIEME, ČO ČAKAŤ OD ROZŠIROVANIA BRATISLAVSKEJ EUROVEI Toľkokrát spomínané...
Otváracie hodiny Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor 10.8.2016 STRÁNKOVÉ DNI A POPLATKY NA KATASTRI Okresný úrad Bratislava,...
O nás 1.8.2016 Spoločnosť RoWe Services, spol. s r.o. je realitná kancelária špecializovaná na...
Meníme sa k lepšiemu... 1.7.2016   Meníme sa k lepšiemu Od 01.07.2016 sme spustili moderný ,...