RoWe Services spol. s r.o - realitná kancelária

10.8.2016

STRÁNKOVÉ DNI A POPLATKY NA KATASTRI

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor
Ružová dolina 27
821 09 Bratislava 2

Tel: 02 2081 6800
Fax: 02 4488 9995
Fax: 02 2081 6640
E-mail: skba-ZVNC-skgeodesy.sk


Stránkové dni:
Pondelok:   8:00 – 15:00
Utorok:       8:00 – 15:00
Streda:       8:00 – 17:00
Štvrtok:      8:00 – 15:00
Piatok:       8:00 – 14:00

PS súradnice: 48.15115 N 17.14312 E alebo 48° 9′ 4.14″ N 17° 8′ 35.2314″ E

https://www.katasterportal.sk/kapor/

 

Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch. Medzi najdôležitejšie položky patria:

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Z KATASTRA

 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností (list vlastníctva)

8 €            
 • kópia z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu A3, A4
8 €  
 • vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy,
8 €
 • kópia originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov.
8 €

Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu uvedených listín                                                                  3 

VKLAD DO KATASTRA:

 
 • návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastnickeho práva, záložneho práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o návrhu rozhodnúť do 30 od doručenia návrhu.
66 €
 • urýchlené konanie o návrhu na začatie konania o povolení vkladu k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o urýchlenom návrhu rozhodnúť do 15 od doručenia návrhu.
266 €   
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov (napr. darovacia zmluva, súčasťou ktorej je zriadenie vecného bremena – práva doživotného užívania), poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.  
   


ĎALŠIE INFORMÁCIE Z KATASTRA

 
 • vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel
8 €
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia
3 €
 • poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia
17   
 • poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia
7 €
 • overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií
27 €
 • overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu
7 €
 • vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4

 

Novinky a aktuality
Daň z nehnuteľnosti 4.1.2017 Ak ste minulý rok kúpili nehnuteľnosť, nezabudnite podať daňové priznanie...
S VÝSTAVBOU NÁRODNÉHO ŠTADIÓNA ODŠTARTOVAL AJ NOVÝ BYTOVÝ PROJEKT S VÝSTAVBOU NÁRODNÉHO ŠTADIÓNA ODŠTARTOVAL AJ NOVÝ BYTOVÝ PROJEKT Výstavba dlho očakávaného...
Poplatky u notára 30.8.2016 POPLATKY U NOTÁRA POLOŽKA A: Za spísanie notárskej zápisnice vrátane...
Rozšírenie Eurovei 20.8.2016 VIEME, ČO ČAKAŤ OD ROZŠIROVANIA BRATISLAVSKEJ EUROVEI Toľkokrát spomínané...
Otváracie hodiny Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor 10.8.2016 STRÁNKOVÉ DNI A POPLATKY NA KATASTRI Okresný úrad Bratislava,...
O nás 1.8.2016 Spoločnosť RoWe Services, spol. s r.o. je realitná kancelária špecializovaná na...
Meníme sa k lepšiemu... 1.7.2016   Meníme sa k lepšiemu Od 01.07.2016 sme spustili moderný ,...